COVID-19 korraldus

Lasteaia tegevust puudutavad korraldused seoses COVID-19 levikuga 2021/2022 õppeaastal

Lasteaeda võib tulla ainult terve laps ja teda toob terve lapsevanem või volitatud isik. 

Haigustunnustega töötajal on keelatud tööle tulla. 


Mistahes haigustunnuste korral tuleb jääda koju ja võtta edasiste suuniste saamiseks ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel PCR-testi tegema. Kiirete küsimustega saab pöörduda perearsti nõuandeliinile 1220. 


Kerge nohu või köhaga võib laps või töötaja lasteaias viibida juhul, kui sümptomite päritolu on teada, näiteks on inimene paranenud mõnest hooajalisest nakkushaigusest, tema enesetunne on üldiselt hea, aga jäänud on kerge jääkköha või -nohu. Samuti juhul, kui tegemist on allergilise seisundiga.


Lapsed võetakse vastu ja antakse üle õues, lastevanematel on rühma sisenemine keelatud. Iga rühm siseneb oma rühma uksest (Õnnetriinud ja Nublud maja tagant, Päiksekesed maja eest). 

Põhjendatud vajadusel ja eelneval kokkuleppel rühma õpetajaga lubatakse lapsevanem rühma tingimusel, et ta kannab maski ja viibib rühmas maksimaalselt 15 minutit. Sel juhul võivad korraga rühmas olla ainult ühe lapse vanemad. 

Lasteaeda harjutamine toimub õuealal. Põhjendatud vajadusel võib harjutamist korraldada rühmaruumis nii, et vanem  kannab maski ja ei viibi kohal üle 15 minuti.


Lapse lasteaeda tulekul hindab rühma töötaja lapse terviseseisundit, sh vajadusel mõõdab lapse kehatemperatuuri. Kui rühma töötaja märkab lapsel haigustunnuseid, on tal õigus keelduda last lasteaeda vastu võtmast.


Kui lapse haigustunnused avalduvad lapse lasteaias viibimise ajal, peab rühma töötaja andma lapsevanemale korralduse laps lasteaiast viivitamatult ära viia. Haigustunnustega laps eraldatakse teistest lastest ja tema juures viibib üks rühma töötaja. 


Kui töötaja haigustunnused tekivad töökohal, peab töötaja majast lahkuma esimesel võimalusel. Haigustunnuste tekkimise korral peab töötaja koheselt katma hingamisteed maskiga ja võimalusel laste ja töökaaslaste juurest lahkuma. 


Igapäevaseid õppetegevusi viiakse läbi rühma piires, eri rühmade lapsi ei ole lubatud ühte rühma kokku panna. See tähendab, et laps viibib päeva lõpuni oma rühmas ja valverühma ei ole. 


Õppekäike ja väljasõite korraldatakse kindlates ja püsivates rühmades, õppekäikudel tuleb järgida kõiki külastatavas paigas kehtivaid reegleid.


Huvitegevusi viiakse läbi ainult rühmapõhiselt. 


Mänguväljakul võivad olla kõik lapsed, eri rühmade töötajad peavad hoidma distantsi. Võimalusel rühmad hajutatakse, nt viibitakse pargis. 


Tavapärasest enam soovitame rühmadel viia läbi õuesõpet, kasutades selleks parki jm lasteaia lähiümbrust.


Oluline on nii töötajate kui ka laste nõuetekohane ja regulaarne kätepesu.


Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa võtta üks temale tähtis kaisukas, mis ootab magamaminekuaega lapse kapis. Mänguasjapäevasid, mil lapsed kodust isiklikud mänguasjad lasteaeda kaasa võtavad, ei toimu.


Lasteaia ühisüritusi õppeaasta jooksul ei korraldata. Samuti ei korraldata lasteaia ja kooli ühisüritusi. Ühisüritused on lubatud õues, ent järgida tuleb hajutatuse reeglit.


Kooliõpilastel on lasteaias viibimine keelatud. Lasteaialapsed viibivad koolimajas ainult õppetegevuse eesmärgil. 


Õpetaja abid käivad köögis toidu järel ükshaaval. Kööki sisenemine on keelatud. 


Lasteaia töötajate koosolekud toimuvad ilusa ilma korral õues, halva ilma korral viiakse koosolekud läbi kooli saalis hajutatuna või veebi teel. 


Lasteaia töötajad kontaktsetest koolitustest üldjuhul osa ei võta. Kontaktkoolitustel soovitame töötajal kanda maski. 

Ruumide ning pindade puhastamisel ja desinfitseerimisel lähtutakse Terviseameti juhistest.


Lasteaed ei soovita lastevanematel viia lapsi välisreisile. 

Kuuste Koolis toimub riskianalüüsi alusel vaktsineerimata ja pooliku vaktsineerimiskuuriga töötajate kiirtestimine vähemalt 1 kord nädalas. Töötaja võib tööandja juures testimise asemel esitada tööandjale tõendi viiruse läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul või mitte vanema kui 72 tundi tagasi saadud PCR-testi tulemuse kohta või mitte enam kui 48 tundi tagasi saadud antigeeni kiirtesti tulemuse kohta juhul, kui see on tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures. 

Kui töötaja on teinud kiirtesti väljaspool Kuuste Kooli ja selle tulemus on positiivne, peab töötaja teavitama sellest tööandjat, jääma koju, võtma ühendust oma perearstiga ja tegema esimesel võimalusel PCR-testi.

Kui vaktsineerimata töötaja osutub lähikontaktseks, peab ta jääma karantiini ja võtma karantiinilehe. Vaktsineeritud haigustunnusteta lähikontaktne töötaja karantiini jääma ei pea.

Soovitame vaktsineerimata töötajatel kanda maski.

Juhul kui piirkondlik nakatumise tase on kõrge või väga kõrge, soovitame siseruumides kanda maski kõikidel töötajatel

Maski ei pea kandma oma rühma siseselt.

Terviseameti ettepanekul või nõusolekul võib lasteaia pidaja või juht kehtestada lasteaia ruumides maskikandmise kohustuse.

Kui lapse või töötaja lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias, ei pea haigustunnusteta lasteaialapsed ja täielikult vaktsineeritud töötajad jääma karantiini ega end ka testima, vaid tohivad osaleda õppe- ja kasvatustegevuses. 10 päeva jooksul pärast lähikontaktsuse tuvastamist ei tohi osa võtta muudest tegevustest nagu huviharidus, rühmaviisiline sportimine jm.

Lasteaias toimunud lähikontaktist teavitatakse Terviseameti regionaalosakonda, kes annab edasised suunised.

Lähikontaktsena peavad karantiini jääma:

- haigustunnustega inimesed;

- positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni;

- inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus.

Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta:

- lasteaialapsed, kelle lähikontakt toimus lasteaias või ja kes osalevad pärast lähikontakti 10 päeva vältel üksnes õppe- ja kasvatustegevuses, mitte huvihariduses jm;

- inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID-tõend;

- inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud;

- inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse kaitse;

- inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on terveks tunnistanud.


Lapse või töötaja COVID-19sse haigestumise korral palume anda info Kuuste Kooli direktorile (tel +372 5170341) või tema puudumise korral õppealajuhatajale (tel +372 5296 570). 

https://www.hm.ee/sites/default/files/juhised_koolidele_27_09_2021_uus.png