COVID-19 korraldus

Lasteaia tegevust puudutavad korraldused seoses COVID-19 levikuga 2020/2021 õppeaastal

Lasteaeda võib tulla ainult terve laps ja teda toob terve lapsevanem või volitatud isik.

Haigustunnustega töötajal on keelatud tööle tulla.

Lapsed võetakse vastu ja antakse üle õues, lastevanematel on rühma sisenemine keelatud. Iga rühm siseneb oma rühma uksest (Õnnetriinud ja Nublud maja tagant, Päiksekesed maja eest).

Põhjendatud vajadusel ja eelneval kokkuleppel rühma õpetajaga lubatakse lapsevanem rühma tingimusel, et ta kannab maski ja viibib rühmas maksimaalselt 15 minutit.

Lapse lasteaeda tulekul hindab rühma töötaja lapse terviseseisundit, sh vajadusel mõõdab kontaktivabalt lapse kehatemperatuuri. Kui rühma töötaja märkab lapsel haigustunnuseid, on tal õigus keelduda last lasteaeda vastu võtmast.

Kui lapse haigustunnused avalduvad lapse lasteaias viibimise ajal, peab rühma töötaja andma lapsevanemale korralduse laps lasteaiast viivitamatult ära viia. Haigustunnustega laps eraldatakse teistest lastest ja tema juures viibib üks rühma töötaja.

Lasteaeda harjutamine toimub õuealal. Põhjendatud vajadusel võib harjutamist korraldada rühmaruumis nii, et vanem kannab maski ja ei viibi kohal üle 15 minuti.

Igapäevaseid õppetegevusi viiakse läbi rühma piires, eri rühmade lapsi ei ole lubatud ühte rühma kokku panna. See tähendab, et laps viibib päeva lõpuni oma rühmas ja valverühma sel õppeaastal ei ole.

Mänguväljakul võivad olla kõik lapsed, eri rühmade töötajad peavad hoidma distantsi.

Tavapärasest enam soovitame rühmadel viia läbi õuesõpet, kasutades selleks lisaks mänguväljakule maja ümbritsevat parki.

Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa võtta üks temale tähtis kaisukas, mis ootab magamaminekuaega lapse kapis. Mänguasjapäevasid, mil lapsed kodust isiklikud mänguasjad lasteaeda kaasa võtavad, sel õppeaastal ei toimu.

Lasteaia ühisüritusi õppeaasta jooksul ei korraldata. Samuti ei korraldata lasteaia ja kooli ühisüritusi.

Kooliõpilastel on lasteaias viibimine keelatud. Lasteaialapsed viibivad koolimajas ainult õppetegevuse eesmärgil.

Õpetaja abid käivad köögis toidu järel ükshaaval. Kööki sisenemine on keelatud.

Lasteaia töötajate koosolekud toimuvad ilusa ilma korral õues, halva ilma korral viiakse läbi veebikoosolekud.

Lasteaia töötajad kontaktsetest koolitustest osa ei võta, lubatud on lõpetada jätkukoolitused. Sel juhul soovitame õpetajal kanda koolitusel maski. Majasiseseid kontaktseid ühiskoolitusi sel õppeaastal ei korraldata.

Lasteaed ei soovita lastevanematel viia lapsi välisreisile. Kui lapsevanem soovitust eirab ja laps on viibinud kõrge nakatumisohuga riigis/riikides, on lapsel keelatud 14 päeva jooksul lasteaeda tulla.

Lapse või töötaja COVID-19sse haigestumise korral palume anda info Kuuste Kooli direktorile (tel +372 5170341) või tema puudumise korral õppealajuhatajale (tel +372 5296 570). Lapsed ja töötajad, kes on saadetud testimisele, ei tohi lasteaeda tulla, enne kui on teada testi negatiivne vastus. Positiivse vastuse korral peavad lapsed ja töötajad jääma vähemalt 14 päevaks isolatsiooni. Vähemalt 14 päevaks peavad isolatsiooni jääma ka kõik lapsed ja töötajad, kes on olnud COVID-19sse nakatunuga lähikontaktis. Eneseisolatsiooni ajal on keelatud ka huviringides ja treeningutel osalemine. Lapse või töötaja COVID-19 positiivse testi vastuse korral teavitatakse lastevanemaid, tehes seda konfidentsiaalsuse reegleid järgides.

Kui positiivse COVID-19 proovi andnud laps/töötaja on viibinud haigussümptomitega lasteaias, peatatakse rühma töö vähemalt 14 päevaks.

Kui rühma töötaja või laps on osutunud lähikontaktseks, tuleb järgida kõiki Terviseameti antud juhiseid (jääda eneseisolatsiooni, jälgida oma tervist). Haigustunnuste tekkimisel (nohu, köha, kurguvalu, palavik, hingamisraskus vms) võtta ühendust oma perearstiga ja võtta saatekiri testimisele. Lasteaeda ega rühma sulgema ei pea.

Kui lapse pereliige on osutunud lähikontaktseks, soovitame jätta lapse koju kuni pereliikme COVID-19 testi negatiivse tulemuse teadasaamiseni.

Kui koroonaviiruse leviku tõttu tuleb sulgeda lasteaed või mõni rühm, siis selle aja eest, mil rühm või lasteaed kinni oli, vald lasteaia kohatasu ei küsi. Tagasiarvestus on näha järgmise kuu kohatasu arvel.

Kui olukord muutub õppeaasta jooksul paremaks, vaatame korraldused üle ja võimalusel muudame neid.