Õpilaste käitumisreeglid

Vastu võetud koostöös kooli õpilasesindusega
 
Käitun igas olukorras viisakalt, hoolivalt, hoidun vägivallast ja teen endast oleneva selle peatamiseks.  Mina ei kahjusta kooli mainet. Suhtlen kõigiga lugupidavalt ja üldkehtivaid käitumisnorme ning reegleid järgivalt.
 
Kooli meeldiva miljöö huvides käitun rahulikult ja viisakalt ning täidan õpetaja korraldusi. Ma ei takista ega häiri kaaslaste õppimist.
Kõrvalised isikud võivad koolimajas viibida vaid kooli juhtkonna või õpetajate loal.
Tundi alustab kell ja lõpetab õpetaja. Tunni alguseks panen lauale kõik vajalikud õppevahendid. Kui ma ei allu tunnis õpetajate korraldustele, võidakse mind kõrvaldada tunnist, koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused.
Tervitan kooli ruumides viibivaid täiskasvanuid.Õpetajate ja teiste täiskasvanute  tervitamisel tõusen püsti.
Kui olen kehalise kasvatuse tunnist vabastatud, esitan vabastuse kehalise kasvatuse õpetajale või klassijuhatajale. Tunni ajal täidan kehalise kasvatuse õpetaja antud ülesandeid.
Võtan kõik vajalikud töövahendid iga päev kaasa.
Kooli ma ei too asju, mis pole vajalikud õppetööks ja ohustavad kaasõpilasi, kooli töötajaid ning vara.  Selliseid asju on õpetajal õigus ära võtta ning tagastada alles pärast tunni või ürituse lõppu. Potentsiaalselt ohtlikud esemed tagastatakse õpilase vanemale.
Mobiiltelefoni lülitan enne tundide algust välja. Ma ei kasuta mobiiltelefoni tunni, kogunemiste ja aktuste ajal, sest sellega segan kaasõpilasi. Luba küsimata ma ei pildista, filmi või ei jäädvusta muul moel kaasõpilasi ning kooli personali. Kui õpilane eurab antud reeglit, on õpetajal õigus telefon hoiule võtta ja tagastada õpilasele tunni või õppepäeva lõpus.
Õppepäeva kestel ei sõida ma rolleri ega jalgrattaga.
Valmistun iga päev tundideks. Täidan kõik kodused ülesanded ja jälgin tähelepanelikult õpetaja juhiseid. Koduste ülesannete tegemata jätmisest teavitan õpetajat enne tundi ning teatan, mis ajaks ma ära õpin.
Pikapäevarühma õpilased viibivad päevakava kohaselt neile ettenähtud ruumides või koos õpetajaga õues.
Riietun koolitööks sobivalt, puhtalt ja korralikult, ruumides ei kanna mütsi, kapuutsi ega muid peakatteid. Kehalise kasvatuse tundi lähen ainult spetsiaalse spordiriietuse ja spordijalatsitega. Ülekoolilistele aktustele ja pidudele tulen pidulikus riietuses.
Üleriided ja välisjalatsid jätan garderoobi. Kannan vahetusjalatseid. Isiklike asjade säilimise eest vastutab õpilane ja koolitöötaja ise.
Olen hoolikas kooli ruumide ja varaga. Kooli vara rikkumise korral hüvitab õpilane või lapsevanem koolile tehtud kahju. Suhtun lugupidavalt kaasõpilaste ja õpetajate isiklikesse asjadesse ning omaniku loata neid ei võta.
Teatan lõhkumistest või korrarikkumistest õpetajale või kooli juhtkonnale.
Korrapidajana täidan mulle seatud ülesandeid.
Ekskursioonidel, matkadel ja väljasõitudel täidan täpselt õpetajate ja teiste juhendavate täiskasvanute korraldusi ja liikluseeskirju. Ühistranspordis sõites käitun viisakalt: ei lärma, ei lõhu, ei trügi.
Ma ei suitseta (ka e-sigaretti), ei tarvita alkoholi ega muid narkootilisi aineid.
Koolipeod ja muud üritused lõpevad reeglina hiljemalt kell 22.00.
Olen nõus tegema tööd kooli ruumide ja kooli ümbruse heakorra  nimel.
Kannan pimedal ajal helkurit, täidan liikluseeskirju ja koolis kehtestatud ohutustehnika   ning tuleohutuse nõudeid.
Kõigi oma murede, soovide, ettepanekute ja küsimustega võin pöörduda klassijuhataja, aineõpetaja, õpilasesinduse, õppealajuhataja või direktori poole.