Koolivägivalla juhtumitest teavitamise ja lahendamise kord

Koolivägivalla juhtumi korral pöördub õpilane lähedaloleva täiskasvanu poole, kes osutab esmast abi ja pöördub klassijuhataja,aineõpetaja või kooli juhtkonna poole juhtumi lahendamiseks.
Probleemide  esmane lahendaja koolis on aineõpetaja või klassijuhataja, kes teavitavad lapsevanemaid ja kooli juhtkonda.
Vajadusel kaasab kooli juhtkond juhtumi lahendamiseks valla sotsiaaltöötaja või politsei.
Kooli juhtkond teavitab tõsisematest juhtumitest kooli hoolekogu ja vallavalitsust.
Õigusvastase teo korral informeerib kool vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korrale noorsoopolitseid ja õpilase vanemat.