Õpilase mõjutamine

Kui õpilane rikub kooli kodukorda või eirab üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme, rakendatakse järgmisi mõjutusvahendeid:
1.    vestlus õpilasega ja vajadusel kirjaliku seletuse võtmine;
2.    õpetaja või klassijuhataja märkus  e kooli;
3.    klassijuhataja vestlus õpilase ja vanematega;
4.   vestlusring konfliktolukorras osalenud pooltega kokkuleppe saavutamiseks klassijuhataja(te) eestvedamisel;
5.    õpilase käitumise arutamine kooli juhtkonna koosolekul, vajadusel koos vanemaga;
6.    direktori käskkiri, mida kohaldatakse põhjuseta hilinemiste ja puudumiste ning kooli kodukorra rikkumise puhul;
7.    kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vanema nõusolekul;
8.   koolis viibimise kohustus pärast õppetunde koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
9.    ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
10.  käitumishinde alandamine
11.  ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.
12.  KOV sotsiaaltöötaja kaasamine probleemi lahendamisesse
13.  pöördumine piirkonna konstaabli või noorsoopolitsei poole
14.  Suunamine piirkondlikku õppenõustamiskeskuse Rajaleidja vastavate spetsialistide poole lahenduse leidmiseks.