Käitumine ohu korral

 Hädaolukorras tegutsemine toimub hoonest evakueerimise plaani alusel.
Ohu korral on õpilased kohustatud täitma vastuvaidlematult  evakuatsioonijuhi ja  õpetajate korraldusi.
Evakueerimisest kooli ruumidest teatatakse tulekahju häiresignaali või koolikella pideva helinaga.
Tulekahju või häire korral tuleb korraldada viivitamatult kõikide isikute ruumist lahkumine ohutute väljapääsude kaudu.

Tulekahju avastanud töötaja teatab sellest  päästeametile telefonil 112.
Õnnetusest teatamisel tuleb öelda:
-          millise õnnetusega on tegu;
-          millises linnas, vallas, alevis, külas on õnnetus juhtunud;
-          kas on kannatada saanud inimesi;
-          oma ees- ja perekonnanimi ning telefon millelt helistatakse.

Lahkumisel tuleb sulgeda aknad, lülitada välja vooluallikad, sulgeda uksed (mitte lukustada).
Õpetaja võtab kaasa õpilaste nimekirja.
Õpetaja kontrollib enne ruumist lahkumist ja ukse sulgemist veelkord ruumi üle, et kõik õpilased oleksid väljunud.
Õpetaja saadab õpilasrühma kuni kogunemispaigani juhendades liikumisel õpilasi.
Kogunemispaigas koheselt kontrollida laste kohalolekut nimekirja alusel ja informeerida puudujatest direktorit, kes teavitab puudujatest päästetööde juhti.
Õpetaja on kohustatud oma õpilasrühmaga koos olema selle ajani, kuni päästetööde juhi poolt on antud edasised tegutsemisjuhised.

Häire korral vastutavad laste evakueerimise ja kohaloleku kontrolli eest järgmised isikud:
-          õppetunni ajal – tundi läbiviiv õpetaja, kasvataja;
-          vahetunni ja söögivahetunni ajal – see õpetaja või kasvataja, kelle tund lõppes.