Õppetöö korraldus

Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund, tunnivälisel ajal ringitöö ja pikapäevarühmatöö. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt tunni- või ürituste plaanile.
Õppeaastas on I-VIII klassini 175 õppepäeva, IX klassil 185 õppepäeva.
Koolivaheajad ja eksamiperiood kehtestatakse vastavalt HM määrusele ning nendest teavitatakse õpilasi ja lapsevanemaid.
Õppetundide pikkus on 45 minutit ja need vahelduvad 10 minutiliste vahetundidega. Söögivahetund toimub pärast 4. tundi ja kestab 20 minutit.
Õppetunni algusest ja lõpust teatatakse koolikella helinaga.

Õppetundide ajad on:
1. 8.45 - 9.30
2. 9.40 - 10.25
3. 10.35 - 11.20
4. 11.40 - 12.25
5. 12.45 - 13.30
6. 13.40 - 14.25
7. 14.35 - 15.20
8. 15.30 - 16.05


Info muudatustest õppepäeva osas ja muud koolikorralduslikud teated edastatakse õpilastele ja vanematele kõige operatiivsemal viisil.
Õpilaspäevik on koolis kohustuslik 1. kuni 4. klassini, märgin sinna ainult ülesantu, hinded ja muu koolitööks vajaliku, esitan päeviku õpetajatele ja lapsevanematele.
Õpilased võivad kasutada kooli ruume väljaspool õppeaega direktori loal ning ürituse eest vastutava õpetaja või ringijuhi kohalolekul.

PÄEVAKAVA

8.20 - 8.45 Kooli saabumine, õpiabi, konsultatsioonid
8.45 - 16.05 Õppetöö
11.20 - 11.40 Lõunasöök 1.-4.klass
12.15 - 12.35 Lõunasöök 5.-9.klass
12.35 - 16.10 Pikapäevarühma tööaeg, huvialategevus, õpiabi, konsultatsioonid

ÕPPETÖÖ KORRALDUS SÕLTUVALT TEMPERATUURIST:

Kooli töö korraldatakse ümber, kui temperatuur õpperuumis on alla 19 0C;
Õppetunnid võib ära jätta I-VI klassis, kui välisõhu temperatuur on miinus 20 0C ja madalam ning VII-IX klassis, kui välisõhu temperatuur on miinus 25 0C ja madalam. Kooli tulnud õpilastega tegeldakse kuni kojusaatmise võimaluseni;
Kehalise kasvatuse tunde võib talvel õues läbi viia I-VI klassis, kui tajutav temperatuur on kuni miinus 10 0C  ja VII-IX klassi õpilastele kuni miinus 15 0C.

KODUSED ÜLESANDED JA KONTROLLTÖÖD

Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid üldjuhul ei anta.
Üldjuhul võib õppepäevas läbi viia ühe kontrolltöö, õppenädalas kuni kolm kontrolltööd. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.
 

HINDAMISEST TEAVITAMISE  KORD

Kooli õppekavas sätestatud hindamise korraldus on avalikustatud kooli veebilehel.
Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassi- ja/või aineõpetaja õpilastele iga trimestri algul.
Õpilasel on õigus saada klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.
Hinded tehakse lapsevanemale teatavaks õpilaspäeviku või e-kooli ning klassitunnistuse kaudu, lapsevanema soovil väljastatakse õpilase hinneteleht.
Tunnikontrolli hindest teavitatakse õpilast järgmiseks sama aine tunniks, kontrolltööde ja mahukamate kirjalike tööde puhul nädala jooksul pärast töö sooritamist.
Klassitunnistused saavad õpilased iga trimestri lõpus.
Klassijuhataja taotleb lastevanemailt tagasisidet väljastatud dokumentide kättesaamise kohta.