Õppest puudumisest teavitamise kord

Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel või kokkuleppel kooliga.
Mõjuvad põhjused on järgmised:
1)         õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
2)         läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;
3)         olulised perekondlikud põhjused (pulm, matused või muu);
4)         osalemine aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel
 
Vanem teatab kooli õpilase õppetööst puudumisest ja selle põhjusest puudumise esimesel päeval.
Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, võtab klassijuhataja  hiljemalt järgmisel õppepäeval vanemaga ühendust.
Vajadusel on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse omavalitsuse poole, kes  rakendab meetmeid koolikohustuse täitmise tagamiseks.
Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi.
Koolipäeva kestel võib õpilane koolist lahkuda ja õppetundidest puududa lapsevanema kirjaliku või suulise taotluse alusel klassijuhataja või direktsiooni loal, olles informeerinud ka aineõpetajat.

Põhjuseta hilinemised.
1. Põhjuseta hilinemisest teatab aineõpetaja või klassijuhataja lapsevanemale samal päeval.
2.  5 põhjuseta hilinemise korral arutatakse probleemi vanemaga.
3. 10 põhjuseta hilinemise korral tehakse kirjalik hoiatus direktori käskkirjaga.
4. Vajadusel kaasatakse probleemi lahendamisse KOV sotsiaaltöötaja.
 
Põhjuseta puudumised.
1. Põhjuseta puudumisest teatab klassijuhataja lapsevanemale samal päeval.
2.  3 põhjuseta puudumise korral arutatakse probleemi vanemaga tehakse kirjalik hoiatus direktori käskkirjaga.
3. 6 põhjuseta puudumise korral tehakse kirjalik hoiatus direktori käskkirjaga.
4. Vajadusel kaasatakse probleemi lahendamisse KOV sotsiaaltöötaja.
Põhjuseta puudumise ühikuks lugeda üks kord st kas terve õppepäev või puudumine mistahes õppetunnist.