Tugimeetmed

Tunnirahu tagamise kord ebaõpilasliku käitumise puhul
 
Tunnirahu tagamise korra eesmärk on kindlustada igale õpilasele õigus õppida.
Õppetöö segamisel rakendatakse järgmisi etappe:
 
1. Aineõpetaja teeb konkreetse suulise märkuse.
 
2. Aineõpetaja teeb märkuse e-kooli ja teavitab klassijuhatajat.
 
3. Aineõpetaja eemaldab õpilase klassiruumist ning teavitab kooli juhtkonda ja klassijuhatajat.
Õpetaja annab õpilasele konkreetse õpiülesande iseseisvaks täitmiseks õpetajate toas.
Õpilane esitab tehtud töö kontrollimiseks ja hindamiseks õpetajale antud tunni lõpus.
Klassijuhataja või aineõpetaja teavitab lapsevanemat samal päeval  e-kooli või telefoni teel.
 
4. Kui õpilane keeldub klassist lahkumast või korduva klassiruumist eemaldamise korral organiseerib klassijuhataja  õpilase, klassijuhataja, lapsevanema, juhtkonna esindaja   vahel ümarlaua. Vajadusel kaasatakse noorsoopolitsei või teisi spetsialiste.
 
5. Kui eelnimetatud meetmed ei taga soovitud tulemust, rakendatakse vastavalt PGS paragrahv 58 (3) kuni 10 õppepäevaks ajutist õppes osalemise keeldu. Ajutise õppes osalemise keelu ajaks koostatakse individuaalne õppekava, mille täitmise järelvalve tagab lapsevanem. Õpilasel tuleb esitada tehtud tööd ja sooritada kontrolltööd.