Kodukord

KUUSTE KOOLI LASTEAIA KODUKORD
Kuuste Kooli Lasteaia (edaspidi lasteaed) kodukord on täitmiseks lastevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Lasteaia kodukord lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest. 1.2 Andmed, informatsioon:
1.2.1 lapsevanema mobiiltelefoni numbri, elukoha, e-posti aadressi vm andmete muutumisel teavitage sellest koheselt õpetajat;
1.2.2 informatsiooni lasteaias toimuvast saab lasteaiarühma teadete tahvlilt, e-posti teel või vesteldes õpetajatega;
1.2.3 küsimuste, ettepanekute jms puhul pöörduda õpetajate, rühmatöötaja, hoolekogu liikme või juhtkonna poole.

2. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Lapsel on õigus:
2.1.1 võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise ning toetavad sotsiaalsete, vaimsete ja füüsiliste oskuste arengut;
2.1.2 vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale ning õpetajate igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.
2.2 Lapsevanemal on õigus:
2.2.1 tuua laps lasteaeda lahtiolekuaegadel, arvestades koha kasutamise lepingut ja lasteaia päevakava. 2.2.2 saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
2.2.3 tutvuda lasteaia, õppe-, arengu-, päevakava ning aasta- ja nädala tegevuskavadega ning olla kaasatud õppe- ja arengukava koostamisel;
2.2.4 külastada lapse rühma ja osaleda lasteaia igapäevases elus nt aidata ürituste, võistluste, etenduste ettevalmistamise ja läbiviimisega või võtta osa koostegevustest;
2.2.5 õigus kandideerida hoolekogu liikmeks;
2.2.6 pöörduda oma õiguste kaitseks pedagoogilise nõukogu, direktori, lasteasutuse hoolekogu, sotsiaaltöötaja, Kambja Vallavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Õiguskantsleri poole.
2.3 Lapsevanemal on kohustus:
2.3.1 sõlmida kirjalik kohakasutuse leping;
2.3.2 jälgida ja täita lasteasutuse päevakava ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõudeid;
2.3.3 tasuda õigeaegselt igakuist lasteaia osalustasu ja toidukulu;
2.3.4 informeerida lasteasutust lapse tervisehäiretest. Vajadusel sõlmida kokkulepped erihoolduseks. Kui laps vajab mingis osas terviseseisundist tulenevalt eritingimusi või hoolt (näit. allergiad, diabeet jms), tuleb sellest (Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale ⸹7) informeerida kirjalikult lasteasutuse direktorit/rühmatöötajat. 

3. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJUVIIMINE
3.1 Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kl 7.00 – 18.30. Ajavahemikul 18.00 – 18.30 töötab valverühm.
3.2 Lasteaed on suletud riigipühadel.
3.3 Lapse esimese lasteaiakogemuse korral palume leida aega lapse harjutamiseks lastekollektiiviga. Informeerige õpetajat lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise ja harjumustega seotud tähelepanekutest või soovidest.
3.4 Lapsevanem või volitatud isik annab lapse üle rühmatöötajale.
3.5 Lapsevanem informeerib rühmaõpetajat kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva (näit. halvasti magatud öö, probleemid tervisega jne).
3.6 Kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda, tuleb sellest teatada kas helistades lasteaia telefonil 53016443 või saates e-maili lasteaed@kuuste.edu.ee. Kui lapse puudumisest teatatakse hiljemalt 9.00, ei arvestata toiduraha alates järgmisest päevast. Lapse pikemaajalise puudumise korral on soovitav informeerida rühmatöötajat lapse lasteaeda naasmisest eelmisel päeval hiljemalt 9.00.
3.7 Võimalusel tuua laps lasteaeda enne õppetegevuse algust.
3.8 Kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa, tuleb sellest informeerida rühmatöötajaid. Võõrale või joobes isikule last ei anta. Kui lapse toob lasteaeda ja viib ära alla 14-aastane vend või õde, siis tuleb lapsevanemal teha selleks kirjalik avaldus direktori nimele.
3.9 Last lasteaiast ära viies peab teavitama rühmatöötajat.
3.10 Lasteaed suletakse ja valvestatakse kell 19.00. Kui lapsele ei ole selleks ajaks lasteaeda järele tuldud, püüab õpetaja lapse vanematega telefoni teel kontakti saada. Kui see ei õnnestu, teavitab õpetaja - tulenevalt sotsiaalhoolekande seadusest - politseid, kes viib lapse varjupaika (EV Lastekaitse seadus ⸹ 59, Sotsiaalhoolekande seadus ⸹ 37).

4. TOIDURAHA JA LASTEAIATASU MAKSMINE
4.1 Lapsevanem tasub lasteaia osalustasu ja toidukulu vanemale edastatud arve alusel pangaülekandega hiljemalt iga kuu kahekümne viiendaks kuupäevaks. Kahekuise võlgnevuse korral on lasteaial õigus last lasteaeda mitte vastu võtta kuni võla likvideerimiseni.

5. RIIETUS
5.1 Laps vajab ilmale vastavaid riideid kogu päevaks. Lapsele tuleks valida aastaajale vastavad õueriided, mis võivad määrduda ning märguda. Jahedal ajal on soovitav kasutada labakindaid. Sõrmikuid võib anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.
5.2 Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a jope lukud) ning korrastatud välimusega. Laps tunneb ennast hästi siis, kui tal on seljas paraja suurusega riided ja jalanõud.
5.3 Lapsel peab olema kapis piisavalt tagavarariideid.
5.4 Liikumistegevuseks on vajalikud võimlemisriideid (väike särk, püksid ja spordijalatsid).
5.5 Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega.
5.6 Vahetusjalanõud ja spordijalanõud, mida kasutatakse siseruumides, ei tohi teha põrandale tumedaid triipe ja nende jalgapanekuga ning jalast äravõtmisega saab laps ise hakkama.
5.7 Lasteaed ei vastuta lapse riiete ja jalanõude määrdumise või kahjustumise eest.
5.8 Lapsevanem regulaarselt kontrollib ja vajadusel korrastab oma lapse kapi.
5.9 Lapsel peab oma kapis olema kamm ja vajadusel juuksekumm ning soovitav on rühma anda pabertaskurätikute karp. 

6. SÖÖMINE JA SÜNNIPÄEVAD
6.1 Lasteaias on kolm toidukorda: Hommikusöök 8.30 – 9.00 Lõunasöök 12.00 – 12.30 Õhtuoode 15.30 – 16.00
6.2 Lapsevanemal on võimalik valida lapse toidukordasid. Toidukordade muutmiseks tuleb eelmise kuu lõpus teha direktorile avaldus.
6.3 Eritoidu vajadusel sõlmivad lapsevanem ja lasteaed vastava kokkuleppe. Lapsele, kes ei vaja eritoitu, on keelatud kaasa anda oma toitu (s.h. maiustused, magusad joogid jne).
6.4 Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi kokkulepitud traditsioonide järgi. Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada teisi lapsi (maiustused, küpsetised, puu- või juurviljad jm).

7. ÕUESOLEK
7.1 Lasteaias viibivad lapsed õues kuni 2 korda päevas.
7.2 Madalama kui miinus 20ْ C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15ْC välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini (Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale ⸹ 14 lõige 9).

8. MAGAMINE
8.1 Kui laps ei soovi magada, võib ta sel ajal vaikselt, teisi segamata pikutada, kuid päevast und vajavaid lapsi segada ei tohi.
8.2 Reeglina ei äratata lapsi uneajal. Vajadusest lõuna ajal laps lasteaiast ära viia teavitab lapsevanem hommikul või enne puhkeaja algust otse rühmatöötajat.

9. LAPSE TERVIS
9.1 Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada enda ja teiste tervist. Rühmatöötajal on õigus haiget last mitte rühma vastu võtta. Võimalusel hoida last taastumiseks ka peale haigust mõnda aega kodus.
9.2 Rühmatöötajal ei ole lubatud anda lapsele ravimeid v.a. kirjalikud erikokkulepped krooniliste haiguste puhul (Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale ⸹13).
9.3 Kui laps haigestub lasteaias, võetakse vanematega kohe ühendust ja lapsevanem viib lapse koju.
9.4 Traumade puhul kutsutakse vajadusel kiirabi ja esimesel võimalusel võetakse ühendust lapse vanematega.
9.5 Kui laps on haigestunud nakkushaigusesse, teavitab lapsevanem sellest koheselt lasteaeda.

10. TURVALISUSE TAGAMINE
10.1 Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
10.2 Lasteaia mängu- ja võimlemisvahendid vastavad kehtestatud standarditele. 
10.3 Lasteaia mööbel on paigutatud võimalikult turvaliselt ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
10.4 Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
10.5 Lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduse ⸹ 7 lõikest 1 on lasteaia töökorraldusega tagatud, et kogu rühmatööaja jooksul on sõimerühmas kuni 8 lapse, liitrühmas kuni 10 lapse ja aiarühmas kuni 12 lapse kohta vähemalt üks õpetaja või õpetajat abistav töötaja.
10.6 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes kannab kogu rühm helkurveste.
10.7 Õuesoleku ajal on õueala värav suletud riiviga, et tagada laste turvalisus.
10.8 Lasteaeda ei anta kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid asju.
10.9 Lasteaeda ei anta kaasa lapsele raha, mobiiltelefoni, nutiseadmeid, meikimisvahendeid ega ehteid, mis võivad last kahjustada.
10.10 Lastel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühmatöötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
10.11 Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühmatöötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
10.12 Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub kooli kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

11. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS
11.1 Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale. Tegevused toimuvad iga rühma nädala tegevuskava alusel, mis on väljas teadete tahvlil.
11.2 Lasteaia poolt organiseeritud õppetegevus toimub vastavalt rühma päevakavale rühma või logopeedi ruumis, õues ja saalis.
11.3 Lisaks rühmaõpetajatele toetavad lapsi muusika- ja liikumisõpetaja ning logopeed.
11.4 Laste õpetamiseks kasutatakse erinevaid metoodikaid ja mängu.
11.5 Õppe mitmekesistamiseks organiseerivad õpetajad õppekäike, millest informeeritakse lapsevanemaid.
11.6 Lasteaed tagab koostöös lapsevanemaga lapsele kooliks ettevalmistuse, kui laps osaleb maksimaalselt õppe- ja kasvatustegevuses. Lasteaed väljastab lapsevanemale „Koolivalmiduse kaardi“.
11.7 Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetab ja täiendab koolieelne lasteasutus (Eesti Vabariigi Haridusseadus § 24).

12. LAPSE ARENGU ANALÜÜSIMINE JA KOOLIVALMIDUS
12.1 Lasteasutuse pedagoogid analüüsivad ja hindavad lapse arengut. Lapse arengu hindamine toimub igapäevases õppe- ja kasvatusprotsessis.
12.2 Lasteasutus koostab vajadusel lapsele individuaalse arengukava (koostöös lapsevanemaga ja tugispetsialistidega).
12.3 Vähemalt üks kord õppeaastas toimub lapse arenguvestlus, mis annab tagasisidet lapse arengust sh koolivalmidusest ja õppimise tulemustest ning selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes. Lapse arengu sh koolivalmiduse hindamise ja Kinnitatud Kuuste Kooli Hoolekogu poolt protokoll nr. 2 26.01.2018.a. hoolekogu esimees Paula Tomson arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse isikuandmete kaitse seaduses sätestatud tingimustel.
12.4 Kui lapsevanem vajab lapse iseloomustust või arengukirjelduse väljavõtet esitamiseks erispetsialistile (psühholoog, eriarst, jne), tuleb selleks pöörduda rühmaõpetaja või logopeedi poole. Lasteasutus väljastab dokumendi hiljemalt 30 päeva jooksul.
12.5 Kui lapsevanem soovib oma last varem kooli panna või saada lapsele koolipikendust, siis tuleb sellest kirjalikult teavitada lasteasutuse direktorit. Alla seitsme aastase lapse kooli panekuks kui ka koolipikenduse taotlemiseks tuleb pöörduda nõustamiskomisjoni (PGS ⸹50).
12.6 Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust (KLS ⸹ 16 lõige 5).

13. KOOSTÖÖ
13.1 Hea koostöö aluseks on usaldus. Hea koostöö lastevanemate ja lasteaia vahel ning aktiivne osalemine lasteaiaelus on aluseks lapse kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias.
13.2 Rühma riietusruumis ja koridoris on tutvumiseks välja pandud nädala tähtsamad tööd ja tegemised. Lapsele on innustav, kui tema tegevuste vastu huvi tuntakse.
13.3 Vähemalt üks kord õppeaastas toimuvad rühmades lastevanemate koosolekud.
13.4 Kui lasteaia töökorraldus vms tekitab rahulolematust või küsimusi, pöörduda kas rühmatöötajate, hoolekogu liikme, õppealajuhataja või direktori poole.
13.5 Lasteasutuse töötajad kaitsevad last ja pere puudutavaid andmeid vastavalt andmekaitse seadusele.
13.6 Lapsevanemal ja pedagoogidel on ühine eesmärk: toetada lapse arengut vastavalt tema individuaalsetele võimetele.

Kinnitatud Kuuste Kooli Hoolekogu poolt protokoll nr. 2 26.01.2018.a. hoolekogu esimees Paula Tomson