Kodukord

KUUSTE KOOLI LASTEAIA KODUKORD

Kuuste Kooli Lasteaia (edaspidi lasteaed) kodukord on täitmiseks lastevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Lasteaia kodukord lähtub „Koolieelse lasteasutuse seadusest“ ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
1.2 Andmed, informatsioon:
1.2.1 lapsevanema mobiiltelefoni numbri, elukoha, e-posti aadressi vm andmete muutumisel tuleb sellest koheselt lasteaeda teavitada;
12.2 lasteasutuse töötajad kaitsevad last ja pere puudutavaid andmeid vastavalt andmekaitse seadusele;
1.2.3 informatsiooni lasteaias toimuvast saab Eliisist või vesteldes õpetajatega, arvestades seejuures, et vestlused, mis kestavad enam kui 3 minutit, tuleb eelnevalt kokku leppida;
1.2.4 küsimuste, ettepanekute jms puhul pöörduda õpetajate, rühma töötaja, hoolekogu liikme või juhtkonna poole;

2. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Lapsel on õigus:
2.1.1 võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise ning toetavad sotsiaalsete, vaimsete ja füüsiliste oskuste arengut;
2.1.2 vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale ning õpetajate igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.
2.2 Lapsevanemal on õigus:
2.2.1 tuua laps lasteaeda lahtiolekuaegadel, arvestades koha kasutamise lepingut ja lasteaia päevakava nii, et teiste laste tegevus ei oleks häiritud;
2.2.2 saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
2.2.3 tutvuda lasteaia, õppe-, arengu-, päevakava ning aasta- ja nädala tegevuskavadega ning olla kaasatud õppe- ja arengukava koostamisel hoolekogu esindaja kaudu;
2.2.4 vajaduspõhiselt külastada lapse rühma ja osaleda lasteaia koostegevustes, nt osaleda rühma üritustel, aidata ürituste, võistluste, etenduste ettevalmistamise ja läbiviimisega jms;
2.2.5 õigus kandideerida hoolekogu liikmeks;
2.2.6 pöörduda oma õiguste kaitseks pedagoogilise nõukogu, direktori, lasteasutuse hoolekogu, sotsiaaltöötaja, Kambja Vallavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, õiguskantsleri poole.
2.3 Lapsevanemal on kohustus:
2.3.1 sõlmida Kambja valla ARNOs kohakasutuse leping;
2.3.2 tutvuda Kuuste Kooli lasteaia kodukorraga ja seda täita;
2.3.3 osaleda lastevanemate koosolekutel, mitteosalemise korral tutvuda koosoleku protokolliga Eliisis;
2.3.4 jälgida ja täita lasteasutuse päevakava ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõudeid;
2.3.5 informeerida lasteasutust lapse tervisehäiretest. Vajadusel sõlmida kokkulepped erihoolduseks. Kui laps vajab mingis osas terviseseisundist tulenevalt eritingimusi või hoolt (näit allergiad, diabeet jms), tuleb sellest informeerida kirjalikult lasteasutuse direktorit ja rühma õpetajaid;
2.3.6 tasuda lasteaia osalustasu ja toidukulu vanemale edastatud arve alusel pangaülekandega hiljemalt iga kuu kahekümne viiendaks kuupäevaks.

3. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJUVIIMINE

3.1 Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kl 7.00 – 18.30.
3.2 Lasteaed on suletud riigipühadel. Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev päev, võidupühale eelnev päev, jõululaupäevale eelnev päev ja uuele aastale eelnev päev on 3 tunni võrra lühendatud, st lasteaed suletakse kell 15.30. Nendel päevadel õhtuoodet ei pakuta;
3.3 Lapse esimese lasteaiakogemuse korral palume leida aega lapse harjutamiseks laste- kollektiiviga. Informeerida õpetajaid lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise ja harjumustega seotud tähelepanekutest.
3.4 Lapsevanem või volitatud isik annab lapse üle rühmatöötajale.
3.5 Lapsevanem informeerib rühmaõpetajat kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva (näit halvasti magatud öö, probleemid tervisega jne).
3.6 Kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda, tuleb sellest teatada kas helistades (Õnnetriinud tel 53016443, Nublud tel 59197236, Päiksekesed tel 59193721) või märkides puudumise Eliisi. Kui lapse puudumisest teatatakse hiljemalt 9.00, ei arvestata toiduraha alates järgmisest päevast. Kui laps jääb ootamatult puuduma (nt haigestub eelmisel õhtul või ööl) või kui lapsevanem lapse puudumisest õigeaegselt ei teavita, märgitakse Eliisi lapse etteteatamata puudumine ning lapsevanemal tuleb tasuda selle päeva toidukulu. Kui lapsevanem on teavitanud, et laps naaseb rühma, ent laps lasteaeda siiski ei tule, märgitakse Eliisi lapse etteteatamata puudumine. Lapse pikemaajalise puudumise korral on soovitatav informeerida rühmatöötajat lapse lasteaeda naasmisest eelmisel päeval hiljemalt 9.00, et köök saaks planeerida valmistatava toidu kogust.
3.7 Üldjuhul tuua laps lasteaeda enne õppetegevuse algust.
3.8 Kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa, tuleb sellest eelnevalt informeerida rühma töötajaid.
3.9 Võõrale või joobes isikule (sh lapsevanemale) last üle ei anta. Kui lapsele tuleb järele joobes lapsevanem, teavitatakse teist vanemat, vajadusel lastekaitset või politseid.
3.10 Kui lapse toob lasteaeda ja viib ära alla 14-aastane vend või õde, siis tuleb lapsevanemal teha selleks kirjalik avaldus direktorile.
3.11 Kui vanemad ei jõua kokkuleppele, kes võib lapse lasteaiast ära viia ja kumma vanema juurde laps pärast lasteaeda läheb, siis rühmatöötaja last vanemale üle ei anna, vajadusel pöördutakse lastekaitse või politsei poole.
3.12 Last lasteaiast ära viies peab teavitama rühma töötajat.
3.13 Lasteaed suletakse ja valvestatakse kell 18.30. Vanem peab olema sel kellaajal valmis lapsega lasteaiast lahkuma. Erandolukorras, kui mõjuval põhjusel ei ole võimalik lapsele õigeaegselt järele tulla, tuleb viivitamatult rühma teavitada. Kui lapsele ei ole õigeks ajaks lasteaeda järele tuldud ega rühma teavitatud, püüab õpetaja lapse vanematega telefoni teel kontakti saada. Kui see ei õnnestu, teavitab õpetaja - tulenevalt sotsiaalhoolekande seadusest - politseid, kes viib lapse varjupaika (EV Lastekaitse seadus ⸹ 59, Sotsiaalhoolekande seadus ⸹ 37).

4. RIIETUS

4.1 Laps vajab ilmale vastavaid riideid kogu päevaks. Lapsele tuleb valida aastaajale
vastavad õueriided, mis võivad määrduda ning märguda. Jahedal ajal on soovitatav kasutada labakindaid. Sõrmikuid võib kanda laps, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna;
4.2 laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a jope jm lukud) ning korrastatud
välimusega. Laps tunneb ennast hästi siis, kui tal on seljas paraja suurusega riided ja jalanõud.
4.3 lapsel peab olema kapis piisavalt tagavarariideid;
4.4 liikumistegevuseks saalis on vajalikud võimlemisriideid (särk, püksid ja sobivad jalatsid), mida hoiustatakse kapis kotikese sees;
4.5 et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, tuleb need varustada lapse nimega. Kui lapse isiklikud asjad on nimega märgistamata, pole vanemal õigust esitada sellekohaseid pretensioone;
4.6 vahetusjalanõud ja spordijalanõud, mida kasutatakse siseruumides, ei tohi teha põrandale tumedaid triipe ja nende jalgapanekuga ning jalast äravõtmisega peab laps (v.a sõimerühma nooremad lapsed) saama ise hakkama;
4.9 lasteaed ei vastuta lapse riiete ja jalanõude määrdumise või kahjustumise eest;
4.10 lapsevanem regulaarselt kontrollib üle oma lapse riided ja vajadusel korrastab oma lapse kapi;
4.11 lapsel peab oma kapis olema kamm ja vajadusel juuksekumm/klamber.

5. SÖÖMINE JA SÜNNIPÄEVAD

5.1 Lasteaias on kolm toidukorda:
hommikusöök 8.30 – 9.00
lõunasöök 12.00 – 12.30
õhtuoode 15.30 – 16.00
5.2 toidukordade muutmiseks tuleb eelmise kuu lõpus teha direktorile avaldus.
5.3 eritoidu vajadusel sõlmivad lapsevanem ja lasteaed vastava kokkuleppe arsti soovituste alusel;
5.4 lapsele, kes ei vaja eritoitu, on keelatud kaasa anda oma toitu (s.h. maiustused, magusad joogid jne);
5.5 lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi ja soovi korral kostitatakse teisi lapsi rühma lastevanemate koosolekul tehtud kokkulepete järgi. Kokkulepete eiramine ei ole lubatud.

6. ÕUESOLEK

6.1 Lasteaias viibivad lapsed õues märtsi keskpaigast kuni oktoobri keskpaigani 2 korda päevas, pimedal ajal, s.o oktoobri keskpaigast märtsi keskpaigani, 1 kord päevas;
6.2 õues käiakse ilmast sõltumata, v.a tugeva vihmasaju, tormi vm ekstreemsete ilmaolude ajal;
6.3 lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist).
6.4 madalama kui miinus 20ﹾ C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15ﹾC välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini (Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale ⸹ 14).

7. MAGAMINE

7.1 Päevakava kohaselt võimaldatakse lapsele vähemalt üks kord päevane uneaeg. Vanematele lastele peab olema tagatud päevas vähemalt üks tund puhkeaega valikuvõimalusega une ja muu vaikse tegevuse vahel. Kui laps ei soovi magada, võib ta sel ajal vaikselt, teisi segamata pikutada, kuid päevast und vajavaid lapsi segada ei tohi;
7.2 reeglina ei äratata lapsi uneajal. Vajadusest lõunaajal laps lasteaiast ära viia teavitab lapsevanem hommikul või enne puhkeaja algust otse rühmatöötajat.

8. LAPSE TERVIS

8.1 Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada enda ja teiste tervist. Rühmatöötajal on õigus haiget last mitte rühma vastu võtta. Võimalusel hoida last taastumiseks ka peale haigust mõnda aega kodus;
8.2 kui laps haigestub lasteaias, võetakse vanematega kohe ühendust ja lapsevanem on kohustatud viima lapse koju;
8.3 nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi. Kui laps on haigestunud nakkushaigusesse kodus, kuid vahetult enne seda on viibinud lasteaias, teavitab lapsevanem sellest koheselt lasteaeda;
8.4 traumade puhul kutsutakse vajadusel kiirabi ja esimesel võimalusel võetakse ühendust lapse vanematega. Vanemate või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi;
8.5 lasteasutuses ei anta lastele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga. (Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale ⸹13);

9. TURVALISUSE TAGAMINE

9.1 Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi;
9.2 lasteaia mängu- ja võimlemisvahendid vastavad kehtestatud standarditele;
9.3 lasteaia mööbel on paigutatud võimalikult turvaliselt ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks;
9.4 laste väljapääs lasteaia ruumidest lasteaia töötaja teadmata on takistatud ning võõraste isikute omavoliline sisenemine lasteaia ruumidesse on keelatud;
9.5 lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduse ⸹ 7 lõikest 1 on lasteaia töökorraldusega tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on sõimerühmas kuni 8 lapse ja aiarühmas kuni 12 lapse kohta vähemalt üks õpetaja või õpetajat abistav töötaja;
9.6 õppekäigu ajal tänaval liigeldes kannab kogu rühm helkurveste;
9.7 õuesoleku ajal on mänguväljaku väravad suletud, et tagada laste turvalisus;
9.8 lasteaeda ei anta kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid asju;
9.9 lasteaeda ei ole lapsele lubatud anda kaasa raha, mobiiltelefoni, nutiseadmeid, meikimisvahendeid ega ehteid, mis võivad last ennast või teisi lapsi kahjustada;
9.10 lastel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühmatöötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest;
9.11 lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama kolleege või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest;
9.12 laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub kooli kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

10. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS

10.1 Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale. Tegevused toimuvad iga rühma nädala tegevuskava alusel, mis on Eliisis.
10.2 lasteaia poolt organiseeritud õppetegevus toimub vastavalt rühma päevakavale rühma, eripedagoogi või logopeedi ruumis, õues ja saalis, vajadusel ja võimalusel saab kasutada kooli õppekööki;
10.3 lisaks rühmaõpetajatele toetavad lapsi muusika- ja liikumisõpetaja, logopeed ja eripedagoog, vajadusel ja võimalusel ka kooli sotsiaalpedagoog;
10.4 laste õpetamiseks kasutatakse erinevaid metoodikaid ja mängu;
10.5 õppe mitmekesistamiseks organiseerivad õpetajad võimalusel õppekäike, millest informeeritakse lastevanemaid;
10.6 lasteaed tagab koostöös lapsevanemaga lapsele kooliks ettevalmistuse, kui laps osaleb maksimaalselt õppe- ja kasvatustegevuses. Lasteaed väljastab lapsevanemale koolivalmiduse kaardi;
10.7 alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetab ja täiendab koolieelne lasteasutus (Eesti Vabariigi Haridusseadus § 24).

11. LAPSE ARENGU ANALÜÜSIMINE JA KOOLIVALMIDUS

11.1 Lasteasutuse pedagoogid analüüsivad ja hindavad lapse arengut. Lapse arengu hindamine toimub igapäevases õppe- ja kasvatusprotsessis;
11.2 lasteasutus koostab vajadusel lapsele individuaalse arengukava (koostöös lapsevanema ja tugispetsialistidega);
11.3 vähemalt üks kord õppeaastas toimub lapse arenguvestlus, mis annab tagasisidet lapse arengust, sh koolivalmidusest ja õppimise tulemustest ning selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes. Lapse arengu, sh koolivalmiduse hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse isikuandmete kaitse seaduses sätestatud tingimustel Eliisis;
11.4 kui lapsevanem vajab lapse iseloomustust või arengukirjelduse väljavõtet esitamiseks erispetsialistile (psühholoog, eriarst, jne), tuleb selleks pöörduda rühma õpetaja poole. Direktor väljastab dokumendi hiljemalt 30 päeva jooksul;
11.5 kui lapsevanem soovib saada lapsele koolipikendust, tuleb pöörduda nõustamiskomisjoni (Rajaleidja) (“Põhikooli ja gümnaasiumi seadus” ⸹50). Koolipikenduse otsusest tuleb teavitada lasteasutuse direktorit;
11.6 kui lapsevanem soovib last varem kooli panna, hindab lasteasutus lapse koolivalmidust (nii akadeemilist kui ka sotsiaalset). Lapsevanemal on hinnangu saamiseks õigus pöörduda ka nõustamiskomisjoni;
11.6 lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust (“Koolieelse lasteasutuse seadus” ⸹ 16 lõige 5).

12. KOOSTÖÖ

12.1 Hea koostöö aluseks on usaldus. Hea koostöö lastevanemate ja lasteaia vahel ning aktiivne osalemine lasteaiaelus on aluseks lapse kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias;
12.2 rühma riietusruumis ja koridoris on tutvumiseks välja pandud nädala tähtsamad tööd ja tegemised. Lapsele on innustav, kui tema tegevuste vastu huvi tuntakse;
12.3 vähemalt üks kord õppeaastas toimuvad rühmades lastevanemate koosolekud;
12.4 kui lasteaia töökorraldus vms tekitab rahulolematust või küsimusi, pöörduda kas rühma töötajate, hoolekogu liikme, õppealajuhataja või direktori poole;
12.6 lapsevanemal ja pedagoogidel on ühine eesmärk: toetada lapse arengut vastavalt tema individuaalsetele võimetele.

Hoolekogus kinnitatud, protokoll nr 2 14.03.2023