Õppetöö korraldus

Õppeaastal 2020 /2021

Õpilastel soovitame tulla kooli jalgsi, jalgrattaga või koolibussiga. Kui õpilane peab kasutama koolisõiduks ühistransporti, soovitame kanda maski. Koolimajja jõudes tuleb desinfitseerida käed, koolipäeva jooksul pesta käsi sooja vee ja seebiga. Desinfitseerimisvahendid asuvad välisukse juures, koridorides, klassiruumides, tualettides, söökla kraanikausside juures.

Kasutatud mask tuleb visata selleks ettenähtud prügikasti, mille muul otstarbel kasutamine on keelatud.   

Garderoobi kasutavad õpilased ainult kooli jõudes ja koolist lahkudes, muul ajal on garderoobis viibimine keelatud.  

Õppekäike korraldame väikestele gruppidele, vältides rahvarohkeid kohti.  

Sellest õppeaastast on koolis õpilaste ja töötajate hajutamise eesmärgil 2 söögivahetundi. Toit pannakse õpilastele lauale. Klassid on sööklas hajutatud. Õpilased lähevad sööklasse klasside kaupa, neid saadab klassijuhataja või õpetaja, kelle tunnis klass viimati viibis. Klassijuhataja/õpetaja kontrollib, et kõik õpilased peseksid käed.  

Vahetunnis tuulutatakse kõik klassirummid, õpilased viibivad õues või halva ilma korral klasside kaupa koridorides eraldatult.  

Võõrastel inimestel, sh lastevanematel on palutud koolimajas viibimine eelnevalt kooskõlastada.

Olukorrast tulenevalt ülekoolilisi majasiseseid üritusi ei korraldata. Sportlikke ühisüritusi (nt spordipäev, direktori karikajooks) viiakse läbi õues hajutatuse reeglit silmas pidades. Õpilased võtavad osa maakondlikest konkurssidest ja olümpiaadidest vastavalt korraldustele.

Õpetajad viibivad oma klassiruumis, õpetajate tuba kasutatakse minimaalselt. Töötajate koosolekud viiakse ilusa ilma korral läbi õues. Kui ilm ei luba, toimuvad virtuaalsed koosolekud.

Õpetajad kontaktsetest koolitustest osa ei võta, lubatud on lõpetada jätkukoolitused. Sel juhul soovitame õpetajal kanda koolitusel maski. Majasiseseid kontaktseid ühiskoolitusi sel õppeaastal ei korraldata.  

Haigustunnustega õpetajal on keelatud tööle tulla.  

Haigustunnustega õpilasel on keelatud kooli tulla. Kui haigustunnused ilmnevad koolis, palutakse õpilasel ette panna mask, kontrollitakse, et mask on paigaldatud õigesti ning õpilane eraldatakse teistest õpilastest. Töötaja, kes õpilase eraldab, on kohustatud kandma maski. Maskid on töötajatele kättesaadavad õpetajate toas.   

Õpilase haigestumisest teavitatakse vanemat ning palutakse laps koolist ära viia. Vanemale antakse soovitus pöörduda lapsega perearsti poole, kes määrab edasised tegevused ja otsustab, kas õpilane tohib kooli tulla või mitte. Kui haigestunu terviseseisund halveneb märgatavalt, kutsutakse kiirabi.

Riskirühma kuuluvate õpilaste distantsõppele jäämise otsustavad kool ja perekond koostöös. Kui õpilane ei kuulu riskirühma, aga vanem otsustab jätta õpilase koduõppele, vastutab õppetöö tulemuslikkuse eest lapsevanem ja kool õpilasele eraldi distantsõpet ei korralda.  

Väliskülalisi sel õppeaastal vastu ei võeta, rahvusvaheliste programmide töös ei osaleta. Kool ei soovita lastevanematel viia õpilasi välisreisile. Kui lapsevanem soovitust eirab ja õpilane on viibinud kõrge nakatumisohuga riigis/riikides, on õpilasel keelatud 14 päeva jooksul kooli tulla.  

Õpilase või töötaja COVID-19sse haigestumise korral palume anda info kooli direktorile (tel +372 5170341) või tema puudumise korral õppealajuhatajale (tel +372 5296 570). Õpilased ja kooli töötajad, kes on saadetud testimisele, ei tohi kooli tulla, enne kui on teada testi negatiivne vastus. Positiivse vastuse korral peavad õpilased ja töötajad jääma vähemalt 14 päevaks isolatsiooni. Vähemalt 14 päevaks peavad isolatsiooni jääma ka kõik õpilased ja töötajad, kes on olnud COVID-19sse nakatunuga lähikontaktis. Eneseisolatsiooni ajal on keelatud ka huviringides ja treeningutel osalemine. Õpilase või töötaja COVID-19 positiivse testi vastuse korral teavitab kool klassi õpilasi ja lastevanemaid, tehes seda konfidentsiaalsuse reegleid järgides. Kui positiivse COVID-19 proovi andnud õpilane/töötaja on viibinud haigussümptomitega koolis, peatab kool klassis/ klassides kontaktõppe, suunab klassi/klassid 14 päevaks distantsõppele ning korraldab ruumide desinfitseerimise.

Kui kooli õpilastest üle 10% ehk vähemalt 7 õpilast on haigestunud COVID-19sse, kaalutakse koostöös vallavalitsuse ja Terviseametiga kogu kooli kontaktõppe katkestamist ja distantsõppele üleminekut.